Arkadiusz Kołodziej

Zastępca dyrektora URZĄD M.ST. WARSZAWY Biuro Cyfryzacji Miasta

Arkadiusz Kołodziej – absolwent Politechniki Warszawskiej – wydziału Geodezji i Kartografii na kierunku kartografia i fotogrametria oraz podyplomowych studiów Szkoły Głównej Handlowej w zakresie Zarządzania Projektami. Zastępca Dyrektora Biura Cyfryzacji Miasta, w którym opiekuje się wydziałami ds. projektów smart city oraz utrzymania i rozwoju systemów informatycznych urzędu. W latach 2010- 2017 związany z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, gdzie odpowiadał za zaprojektowanie, budowę oraz aktualizację infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu „obszary chronione” w związku z wdrożeniem  dyrektywy europejskiej INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe).

Autor wielu projektów informatycznych związanych z zarządzaniem informacją przestrzenną, oraz zarządzaniu dziedzictwem kulturowym, których efektem są m.in. portale informacyjne: https://zabytek.pl, https://mapy.zabytek.gov.pl oraz system zarządzania dokumentacją rejestru i ewidencji zabytków. W swojej pracy kładzie duży nacisk na zagadnienia związane z kwestią otwartości danych publicznych.

Ekspert w zakresie projektowania i budowy systemów informacji przestrzennej GIS. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, wykładów oraz szkoleń w tym zakresie, m.in.: wytycznych technicznych w zakresie tworzenia map hydrograficznych i sozologicznych oraz monografii „Rola bazy danych obiektów topograficznych w tworzeniu infrastruktury informacji przestrzennej w Polsce”.